Kynologenclub Geleen en Omstreken
trainingslocatie:   Limbricht,   Michiels van Kessenichstraat 75  (Bij Manege Klipper)

Huishoudelijk Reglement KC Geleen e.o.

Bestuursverkiezing

Artikel 1

Elk jaar treedt een of treden twee bestuursleden af volgens een vooraf gemaakt rooster. De aftredende zijn per direct herkiesbaar. Bij het opstellen van het rooster wordt ernaar gestreefd te voorkomen dat de voorzitter en secretaris in hetzelfde jaar aftredend zijn. Bij het ontstaan van een of meer tussentijdse vacatures wordt daarin voorzien op de eerstvolgende ledenvergadering. Nieuw gekozen bestuursleden worden op het rooster van aftreden geplaatst op de plaats van degene die ze vervangen. De periodieke bestuursverkiezing heeft plaats in de jaarvergadering / Algemene Leden Vergadering

Rechten en plichten bestuur

Artikel 2

De voorzitter leidt de vergaderingen van bestuur en leden, waarbij hij de volgorde van de te behandelen zaken in de vergadering regelt. Tevens zorgt hij voor de handhaving van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot orde te roepen of het woord te ontnemen.
Artikel 3

De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, waarvan hij kopie houdt. Alle uitgaande stukken van de vereniging of van het bestuur passeren de secretaris en worden indien nodig door hem getekend, voor zover dit niet anders bij wet of verordening wordt geëist. Voor correspondentie/bekendmakingen naar leden toe zal gebruik gemaakt worden van zoveel mogelijk digitale middelen zoals de website van de vereniging of e-mail, tenzij door de leden schriftelijk bij het secretariaat een verzoek is ingediend om per (papieren) post op de hoogte te worden gesteld.
Hij maakt verslagen van de vergaderingen van bestuur en leden tenzij deze taak door de voorzitter aan een ander persoon wordt opgedragen.
Hij houdt archief bij van in ieder geval de inkomende en uitgaande correspondentie en de stukken die betrekking hebben op de leden- en bestuursvergaderingen. Hij houdt een presentielijst in boekvorm bij van de aanwezige leden op de ledenvergaderingen; ieder aanwezig lid op een ledenvergadering is verplicht deze lijst te tekenen.
Jaarlijks stelt de secretaris een verslag samen betreffende de toestand van de vereniging. Dit verslag wordt, na goedkeuring door het bestuur, in de jaarlijks Algemene Leden Vergadering, de jaarvergadering, aan de orde gesteld.

Artikel 4

De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde geldmiddelen van de vereniging. De invordering van het lesgeld en de contributie is aan hem opgedragen. Voor het doen van uitgaven en verbintenissen de som van € 250,- te bovengaand behoeft de penningmeester de toestemming van het bestuur. Hij is belast met het behoorlijk bijhouden van de boekhouding. Hij doet op de jaarvergadering rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar. De goedkeuring van de kascommissie wordt door de jaarvergadering beschouwd als decharge van de penningmeester en met hem het bestuur voor het beheer over het afgelopen jaar.

Artikel 5

Bestuursleden en andere functionarissen zijn verplicht om bij het beëindigen van hun functie de onder hun berusting zijnde verenigingsstukken en – eigendommen aan het bestuur af te dragen.

Lidmaatschap

Artikel 6

Het bestuur is gehouden bij niet-aanneming van een lid op zijn aanvraag de redenen hiervoor aan hem op te geven.

Artikel 7

Nieuwe leden zijn eenmalig entreegeld verschuldigd. De hoogte van dit entreegeld wordt door het bestuur vastgesteld.

Artikel 8

De contributie is jaargebonden (1 januari t/m 31 december) en is verschuldigd voor het gehele boekjaar ongeacht de datum van instromen. Voor diegenen die instromen als lid vanaf 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar geldt dat zij lid zijn vanaf de ontvangst van de betaling van het verschuldigde entreegeld en het bedrag aan contributie voor het opvolgende boekjaar.
Een uitzondering wordt gemaakt voor clubmatch-leden. Deze personen zijn een extra bedrag aan inschrijfgeld verschuldigd, te bepalen door het bestuur. Dit lidmaatschap vervalt automatisch aan het einde van het boekjaar mits er door de betrokkene persoon niet is aangegeven volwaardig lid te willen blijven.

Artikel 9

Het lid dat zijn contributie niet heeft voldaan op een vooraf door het bestuur aan de leden bekendgemaakt moment in het lopende verenigingsjaar, wordt geacht te kennen gegeven te hebben zijn lidmaatschap te hebben opgezegd.
Uiterlijk 6 weken voor het aflopen van het lidmaatschapsjaar dient de opzegging door het lid te zijn ontvangen per (digitale) post bij de ledenadministratie. Deze ontvangst zal worden bevestigd door de ledenadministratie.

Artikel 10

Gezinsleden ontvangen geen mededelingenorgaan of andere oproepen van de vereniging. Zij worden geacht de oproeping tot algemene ledenvergaderingen en uitnodiging tot andere bijeenkomsten te vernemen via de website van de vereniging of daartoe geplaatst affiches bij de trainingslocatie of via de oproep die wordt gestuurd aan het lid waarmee zij een huishouding voeren. Gezinsleden hebben verder dezelfde rechten en plichten als elk ander lid.

Vergaderingen

Artikel 11

Bestuursvergaderingen worden gehouden op de plaats en tijd die door de voorzitter is bepaald, ledenvergaderingen als door het bestuur wordt vastgesteld.

Artikel 12

Elk lid en erelid hebben het recht staande de vergadering voorstellen of moties in te dienen. Voorstellen worden na toelichting van de voorsteller op de agenda van de volgende Algemene Leden Vergadering geplaatst, mits de vergadering zich daarvoor verklaart. Op voorstellen die niet op de agenda staan kunnen geen beslissingen worden genomen.

Artikel 13

In spoedeisende gevallen kan het bestuur een Algemene Leden Vergadering beleggen op korte termijn. In dat geval is de termijn genoemd in artikel 17 lid 1 van de statuten niet van toepassing.

Artikel 14

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. In twijfelgevallen beslist de voorzitter.

Artikel 15

Alle besluiten vereisen een volstrekte meerderheid van stemmen, zijnde de helft van de geldig uitgebrachte stemmen plus één, mits bij Statuten en Huishoudelijk Reglement niet anders is bepaald.

 

Wijziging Huishoudelijk Reglement

Artikel 16

Tot wijziging van dit reglement kan alleen worden besloten in een algemene vergadering met minstens twee/derde deel der geldig uitgebrachte stemmen. Op deze wijziging is de goedkeuring vereist van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

 

Terreinreglement

Artikel 17

Toelating tot cursussen is als volgt bepaald; puppycursus is bedoeld voor honden tussen 9 weken en zes maanden, mits de 9 weken enting en de kennelhoest enting is toegediend. Elementaire gehoorzaamheid (van af nu te noemen EG); EG 1 voor honden van zes maanden en ouder. Honden jonger dan 6 maanden kunnen alleen worden toegelaten tot EG 1, mits de eigenaar door middel van een certificaat kan aantonen dat zij een puppycursus met goed resultaat hebben doorlopen. Voor EG 2 is een toelatingsadvies van de instructeur nodig. EG 3 is voor honden met diploma EG 2, Beginners G& G voor honden met diploma EG 3. Behendigheid en Flyball voor honden met toelatingsadvies instructeur. Er wordt verwacht dat de hond minimaal het niveau van EG 1 heeft doorlopen. Ringtraining voor honden van alle leeftijden. Cursisten G&G moeten lid zijn van KC Geleen e.o.
In verband met aansprakelijkheid dienen de begeleiders van een hond de minimale leeftijd van 15 jaar te hebben. Een uitzondering kan, door het bestuur in samenwerking met de betreffende instructeurs, worden gemaakt voor Junior- showhandling of een cursus Kind-Hond. In dat geval zijn de ouders aansprakelijk voor de cursist met zijn/haar hond.

Artikel 18

Het gebruik van prikbanden en anti-trektuigen is verboden. Een Halti/Gentle Leader is alleen toegestaan op advies van de instructeur.

Artikel 19

De lesmethode die KC Geleen e.o. hanteert is niet gebaseerd op de Clicker-methode. Om het afleiden van andere cursisten dan wel hun honden te voorkomen is daarom het gebruik van een clicker niet toegestaan zonder overleg met de instructeur, tijdens het volgen van de gehoorzaamheidscursussen.

Artikel 20

Cursisten waarvan de hond extreem agressief gedrag vertoont ten opzichte van andere honden en cursisten kunnen op last van de instructeur verplicht worden met de hond gemuilkorfd de les te volgen.

 

Artikel 21

Op het oefenterrein zijn honden altijd aangelijnd, tenzij de instructeur in het kader van de training anders voorschrijft.

Artikel 22

Als een teef loops wordt gedurende de cursus dan is de cursist verplicht dit te melden aan de instructeur. Deze bepaalt dan of het mogelijk is of de hond gedurende de loopsheid wel of niet kan blijven meetrainen dan wel op een ander tijdstip de lessen kan inhalen. Loopse teven kunnen aan het examen deelnemen, maar komen pas aan het einde aan de beurt. De inpassing hiervan is aan de examinator.

Artikel 23

De cursist dient er voor te zorgen dat zijn/haar hond vooraf goed is uitgelaten. Dit dient te gebeuren buiten het terrein. Op het terrein dient een eventueel ongelukje direct te worden opgeruimd door de cursist in de daartoe geplaatste afvalbak (of anders mee naar huis te nemen). U dient een plastic zakje bij u te hebben voor deze ongelukjes.

Artikel 24

Honden die deelnemen aan cursussen of activiteiten van de vereniging dienen de verplichte inentingen/behandelingen ter voorkomen van de meest voorkomende hondenziekten/plagen te hebben gehad (gelang hun leeftijd).Hun eigenaren kunnen worden verplicht het betreffende inentingsbewijs te overleggen.
Honden die ziekteverschijnselen vertonen ( vb. kennelhoest) dienen zich tijdens het verloop van de ziekte te onthouden van de activiteit/les en de instructeur en/of het secretariaat van deze ziekteverschijnselen op de hoogte te stellen.
Restitutie van lesgeld alleen in uitzonderlijke gevallen door het bestuur besloten. Nooit restitutie van contributie of administratiekosten.

Artikel 25

KC Geleen e.o. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade aan mens, dier of bezittingen die voortvloeien uit een situatie op of rond het trainingsveld. De eigenaar dan wel begeleider van de hond is aansprakelijk voor de schade die zijn hond of hijzelf aanricht aan andere honden, personen en of zaken ten tijde van een les of activiteit van de KC Geleen. Ter dekking van eventuele schade dient de eigenaar/begeleider van de hond een wettelijke aansprakelijkheid verzekering te hebben.

Artikel 26

De instructeurs hebben, na overleg met het instructeurteam en het bestuur, het recht een cursist van verdere deelname uit te sluiten als deze een goed verloop van de cursus in de weg staat.
Indien de situatie zodanig is dat de cursist in kwestie het verdere verloop van individuele les in de weg staat, is de cursist verplicht, op verzoek van de instructeur daartoe, het trainingsterrein en de omgeving ervan, per direct te verlaten.
Wanneer de cursist, die tevens lid is van de vereniging, zich meermalen zodanig misdraagt ten opzichte van de instructeur(s) of medecursisten dat door de verstoorde verhouding de deelname aan de lopende en of andere cursussen/activiteiten niet verder mogelijk wordt geacht, dan kan, naast het uitgesloten worden van cursussen, het bestuur tevens bepalen dat ook het lidmaatschap wordt geroyeerd. Dit besluit zal de persoon in kwestie dan per aangetekend schrijven, met redenen omkleed, worden medegedeeld door het bestuur.

Slotbepaling

Artikel 27

Alle voorgaande artikelen uit in omloop zijnde reglementen worden met ingang van 21 mei 2010 teniet verklaard, na goedkeuring van dit Huishoudelijk Reglement door de Algemene Leden Vergadering en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien of bij enig geschil omtrent de toepassing hiervan beslist het bestuur.

Vastgesteld in de Algemene ledenvergadering van 17 mei 2013

Goedkeuring Raad van Beheer op Kynologisch gebied 12 augustus 2013

Statuten liggen ter inzage bij het secretariaat.